Uchwała Nr 22.112.2017

Uchwała Nr 22.112.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

   zmieniająca uchwałę Nr 21.105.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: 1579 i poz. 1948) oraz art. 210 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 21.105.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego skreśla się § 1 punkt 3 oraz Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-04-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-04-27