Uchwała Nr 22.104.2012

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Czyże uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czyże i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane (niesegregowane),

2) przeterminowane leki i chemikalia,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyte opony,

7) metale,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe,

9) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,

10) tworzywa sztuczne,

11) papier i tektura,

12) opakowania wielomateriałowe,

13) odpady zielone,

14) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

§ 3. Rodzaj oraz minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Czyże określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże.

§ 4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpady zmieszane (niesegregowane) – jeden raz w miesiącu,

2) odpady zielone, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji – trzy razy w roku (kwiecień, sierpień, listopad),

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz metale –  jeden raz w roku.

§ 5. Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i samodzielnie przekazywać je do oznakowanych specjalistycznych pojemników znajdujących się w gminnym punkcie selektywnej zbiórki w miejscowości Czyże, z odbiorem przez podmiot odbierający odpady – dwa razy w roku.

§ 6. Szkło i tworzywa sztuczne należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i samodzielnie gromadzić w oznakowanych pojemnikach ustawionych w punktach selektywnego zbierania umieszczonych w danej miejscowości, z odbiorem przez podmiot odbierający odpady – jeden raz w miesiącu.

§ 7. Komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych.

§ 8. Odbiór odpadów komunalnych określonych w § 7 prowadzony jest odpłatnie przez wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyże wyłonionego w przetargu oraz przez innych uprawnionych przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 9. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości określa załączniki Nr 1 do uchwały.

§ 10. Wójt Gminy Czyże podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz frakcji odpadów odbieranych w tych punktach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-12-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-12-29