Uchwała Nr 22.107.2012

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 , Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078 Nr 126, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1179; z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości  7 497 282 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości – 6 206 010 zł,

2) majątkowe w wysokości – 1 291 272 zł

- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 7 497 282 zł , z tego :

1) bieżące w wysokości – 5 581 053 zł,

2) majątkowe w wysokości – 1 916 229 zł

- szczegółowy plan wydatków określa  Załącznik Nr 2

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości    -  40 000 zł,
 2. celową w wysokości   -   64 700 zł,

z przeznaczeniem na:

 1. wydatki w oświacie    w kwocie – 50 000zł,
 2.  zarządzanie kryzysowe   w kwocie – 14 700 zł,

 

§ 4

 

 1. Limity wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 -  zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 5

 

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  314 394 zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości  314 394 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 6

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 800 000  zł;
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie 100 000 zł.

 

§ 7

 1. Ustala się dochody w kwocie 23 625 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych które przeznacza się na wydatki związane z realizacją:

a) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 24 000 zł,

b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł

 1. Ustala się wydatki w kwocie 200 zł na realizacje zadań z zakresu programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.
 2. Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie 2 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4.  Ustala się dochody w kwocie 125 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na     pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem  nr 5.

§ 9

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

 

 Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 55 970  zł; wydatki – 55 970 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

 

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 1.  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     - w kwocie 800 000 zł;
 2. spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów   - w kwocie 100 000 zł.

 

 1. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

      b)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu   umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 1.  dokonywania zmian w planie wydatków  ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 2.  dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych,
 4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady 

            Gawryluk Krystyna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-12-29

Data modyfikacji: 2012-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-12-29