Uchwała Nr 22.108.2012

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012, poz. 642, poz. 908) - Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/24/03 Rady Gminy Czyże z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 17, poz. 463), zmieniona Uchwałą Nr 4.20.2011 z dnia 1 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 39, poz. 543).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-12-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-12-29