Uchwała Nr 22.112.2012

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w gminie Czyże w następujących wysokościach:

1) od sprzedaży z samochodu osobowego, osobowego – ciężarowego (żuk, nysa) – 2,00 zł;

2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego, platformy, naczepy samochodowej lub ciągnikowej  - 5,00 zł;

3) od sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki – 2,00 zł;

4) od sprzedaży ze stolika sprzedającego – 10,00 zł,

5) od sprzedaży ze straganu będącego wyposażeniem targowicy – 10,00 zł,

6) od sprzedaży towarów wyłożonych na placu – 10,00 zł,

7) od sprzedaży towarów z dostępem do źródła energii elektrycznej – 30 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów wsi oraz Panią Ninę Kościuczuk – inspektora Urzędu Gminy.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % opłat targowych wpłaconych do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czyżach do dnia 15 następnego miesiąca, następującego po miesiącu w którym dokonano pobrania opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/59/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. 134, poz. 1817) zmieniona uchwałą Nr VII/37/07 Rady Gminy Czyże z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 156, poz. 1494) oraz uchwałą Nr VIII/43/07 Rady Gminy Czyże z dnia 08 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 186, poz. 1901).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-12-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-12-29