Uchwała Nr 23.115.2013

Rady Gminy Czyże

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, zm. poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Czyże:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie gminy Czyże:

1) od sprzedaży z samochodu osobowego, straganu, stołu – 10,00 zł;

2) od sprzedaży z innych samochodów, przyczep, naczep – 15,00 zł;

3) od sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 5,00 zł.

§ 3. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł dziennie.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1.   Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.          Pobór opłaty targowej powierza się sołtysom wsi oraz Pani Ninie Kościuczuk – inspektor Urzędu Gminy.

3.          Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4.          Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 22.112.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2012, poz. 4325).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-02-26

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2013-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2013-02-26