Uchwała Nr 23.119.2013

Rady Gminy Czyże

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zasad dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czyże ze środków budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z 2008 r. Nr 111, poz.708, Nr 138, poz. 856, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018, Nr 152 poz. 1019, Nr 182 poz. 1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 249, poz. 1657; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341; z 2012 r. poz. 460, poz. 951, poz. 1342, poz. 1513; z 2013 r. poz. 21, poz. 139, poz. 165), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 2. 1. Dofinansowanie udzielane jest właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym wytwarzającym ścieki bytowo–gospodarcze pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Czyże.

2. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 5 m3 na dobę.

§ 3. Jeżeli na terenie nieruchomości istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, wnioskodawca musi go zlikwidować.

§ 4. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

§ 5. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje koszt zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 6. 1. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale oraz na podstawie zawartej umowy i złożonego wniosku (załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały). Wniosek obejmuje:

1) dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia Staroście Hajnowskiemu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) pisemne oświadczenie inwestora dotyczące nie wniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie przez Starostę Hajnowskiego, co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

3) mapę sytuacyjno – wysokościową z zaznaczeniem oczyszczalni,

4) aktualny wypis z księgi wieczystej potwierdzający własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste,

5) pisemną zgodę współwłaścicieli, o której mowa w § 4,

6) imienną fakturę VAT lub imienny rachunek od przedsiębiorcy za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków,

7) certyfikat lub aprobata techniczna wykazująca, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni),

8) końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami.

3. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania.

§ 7. Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu gminy będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§ 8. Wnioski będą realizowane do dnia wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

§ 9. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo i wynosi 60% wartości brutto, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł.

§ 10. Dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia przez powołaną przez Wójta Gminy Czyże Komisję, protokołu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (załącznik nr 3 do uchwały).

§ 11. Wójt Gminy może przeprowadzić kontrolę przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie do 5 lat od daty sporządzenia protokołu zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.

§ 12. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, na których zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

2) koszty zakupu pojedynczych elementów składających się na przydomową oczyszczalnie ścieków,

3) koszty montażu,

4) koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.

§ 13. Dofinansowanie dotyczy przydomowych oczyszczalni nabytych i wybudowanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-02-26

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2013-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2013-02-26