Uchwała Nr 24.117.2017

Uchwała Nr 24.117.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 31 sierpnia 2017  r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm: poz. 1984, poz. 2260
z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089)  Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów  i wydatków o 3 600 zł  oraz dokonać zmian w ich planie  - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku „Zadania i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” – zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zaktualizować załącznik „ Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2017 rok” – zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych na 2017 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem 7 400 018,22 zł w tym: 

1)  dochody bieżące – 7 263 266,22 zł 

2) dochody majątkowe – 136 752,00 zł.

   2. Wydatki budżetowe ogółem 7 309 235,22 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące – 6 992 666,22 zł 

2) wydatki majątkowe – 316 569,00 zł. 

   3. Nadwyżka budżetu w wysokości 90 783 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-09-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-09-01