Uchwała Nr 24.118.2017

Uchwała Nr 24.118.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Hajnowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, zm.: z 2016 r. poz. 1920, poz. 1948 i poz. 2255, z 2017 r. poz. 191 i poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Hajnowskiego do wykonania zadań pn.:
1. „Opracowanie dokumentacji technicznej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1601B – ulica w miejscowości Klejniki”.

2. „Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1670B”.

§ 2. Przejęcie zadań, o których mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Wójtem Gminy Czyże a Zarządem Powiatu Hajnowskiego, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-09-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-09-01