Uchwała Nr 24.119.2017

Uchwała Nr 24.119.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

    w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867; zm.: z 2016 r. poz. 1920 i poz. 1954; z 2017 r. poz. 60 i poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, będące własnością Gminy Czyże, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr 10.62.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2016 r. poz. 1083 zmieniona uchwałą Nr 22.111.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 27 kwietnia 2017 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2017 r poz. 1836.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-09-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-09-01