Uchwała Nr 24.125.2013

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), w związku z art. 17 ust. l pkt 11 oraz art.50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Osobie samotnej, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznane również osobie, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

§ 3. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone odpłatnie, częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 4. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,5% kwoty najniższej emerytury, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

1. Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej świadczeniobiorcy, czystości pomieszczeń w których przebywa, a w przypadku zamieszkiwania z rodziną, utrzymania w czystości pomieszczenia zajmowanego przez tą osobę;

2. Zapewnienie podopiecznemu posiłków (w tym jednego gorącego posiłku dziennie);

3. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zajmowanym przez świadczeniobiorcę (indywidualne ogrzewanie);

4. Wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza;

5. Załatwianie bieżących spraw związanych z organizacją życia świadczeniobiorcy;

6. Zapewnienie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym w miarę możliwości.

§ 6. Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli:

1. Osoby samotne i samotnie gospodarujące:

 

Dochód na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Do 100%

0

Powyżej 100-150

10

Powyżej 150-200

15

Powyżej 200-250

25

Powyżej 250-300

50

Powyżej 300

100

 

2. Osoby w rodzinie:

 

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ,wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Do 100%

0

Powyżej 100-150

20

Powyżej 150-200

30

Powyżej 200-250

50

Powyżej 250-300

80

Powyżej 300

100

 

§ 7. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi w terminie i wysokości określonej decyzją na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach z dopiskiem - zwrot za usługi opiekuńcze.

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach może częściowo lub całkowicie zwolnić ją z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:

  1. Długotrwałą chorobę;
  2. Nadmierne wydatki z przyczyn losowych;
  3. Znaczne wydatki na leki - powyżej 20% dochodu przy długotrwałej chorobie.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy Czyże z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-03-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2013-03-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2013-03-29