Uchwała Nr 25.120.2017

Uchwała Nr 25.120.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/162/10 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446, 1579 z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 223 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870; zm: poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz.60,191, poz.659, poz.933, poz.935, poz. 1089, 1475, 1529, 1537) uchwala się co następuje:

§1.W §1 Uchwały Nr XXXIV/162/10 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października 2010 roku zapis Zespół Szkół w Czyżach zmienia się na Szkoła Podstawowa w Czyżach.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 roku.

 

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-11-07

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-11-07

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-11-07