Uchwała Nr 25.121.2017

Uchwała Nr 25.121.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian Statutu Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 3 do Statutu Gminy stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/9/02 Rady Gminy Czyże z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Czyże (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 291) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa w Czyżach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-10-02

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-10-02