Uchwała Nr 25.123.2017

Uchwała Nr 25.123.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 21.98.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4156).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-10-02

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-10-02