Uchwała Nr 25.124.2017

Uchwała Nr 25.124.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 września 2017 r.

 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 6r ust. 3, 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, zm.: poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czyże i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) zużyte opony,

6) materiały budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,

7) szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe,

8) metale,

9) tworzywa sztuczne,

10) opakowania wielomateriałowe,

11) papier i tektura,

12) odpady zielone,

13) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

2. Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonym przez Gminę nie zalicza się odpadów remontowych i budowlanych, powstających na skutek prac prowadzonych samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowane firmy i wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym, takich jak np. ocieplanie elewacji, wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka budynku.

3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) raz w miesiącu - odpady zmieszane (niesegregowane),

2) raz w miesiącu - odpady segregowane, tj.:

a) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

b) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

c) metale, w tym odpady opakowaniowe z metalu,

d) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3) sześć razy w roku w miesiącach: kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – odpady segregowane, tj.:

a) papier, w tym tektura i odpady opakowaniowe z papieru i tektury

b) odpady zielone

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych;

4) raz w roku – w wyznaczonym terminie: odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, tekstylia, zużyte opony, przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach oraz opakowania po aerozolach,

5) materiały budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne należy zbierać do pojemników zamówionych u przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie odpadów w gminie Czyże. Pojemnik powinien zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt właściciel nieruchomości.

2. Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże.

3. W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wyposaży każdą nieruchomość w worki służące do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Przeterminowane leki oraz zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do wyodrębnionych specjalistycznych pojemników znajdujących się przy Urzędzie Gminy Czyże.

2. Odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, tekstylia, zużyte opony, przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach oraz opakowania po aerozolach należy wydzielić ze strumienia odpadów i przekazywać do odbioru w wyznaczonym terminie w formie „wystawki”.

3. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawione do odbioru nie mogą być zdekompletowane (pozbawione istotnych elementów składowych decydujących o ich funkcjonalności).

§ 5. Określa się następujący sposób zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane i odpady zielone przekazane zostaną do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2) odpady zebrane w sposób selektywny zostaną przekazane firmom recyklingowym i poddane procesowi odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

§ 6. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy niezwłocznie zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej do Urzędu Gminy Czyże.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 22.104.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 261).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-10-02

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-10-02