Uchwała Nr 26.125.2017

Uchwała Nr 26.125.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art 90 t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 zm.: poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Program realizowany będzie ze środków własnych Gminy Czyże. Wysokość środków będzie określona corocznie przez Radę Gminy Czyże.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-10-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-10-30