Uchwała Nr 26.128.2017

Uchwała Nr 26.128.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 26 października 2017 r.

  zmieniająca uchwałę Nr 25.123.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 25.123.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 3672) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych powinni usuwać ich opiekunowie.”;

2) Rozdział 7 otrzymuje tytuł: „Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej”;

3) po § 18 dodaje się Rozdział 8 w następującym brzmieniu: „Rozdział 8 Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania”;

4) § 19 otrzymuje brzmienie: „Ustala się termin przeprowadzania deratyzacji na terenie gminy Czyże od 1 do 30 września.”;

5) skreśla się dotychczasowy Rozdział 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-10-26