Uchwała Nr 26.134.2013

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc  w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259; z 2008 r. Nr 225, poz. 1487; z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 48 ust. 1 i 5 , art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) Rada Gminy Czyże uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt. 1 i nie spełniając warunku określonego  w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, których dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenie podlegają zwrotowi w części lub w całości zgodnie z następującymi zasadami:

Lp.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

1.

powyżej 150 do 200

50 %

2.

powyżej 200 do 225

70 %

3.

powyżej 225 do 250

90 %

4.

powyżej 250

100 %

§ 3. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w § 1, określając jego wysokość i zasady zwrotu, zgodnie a § 2 uchwały oraz przy uwzględnieniu sytuacji osoby lub rodziny, ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Zwrot wydatków, o których mowa w § 2, następuje na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Uzasadnienie

 

Zgodnie a art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, dożywianie dzieci .

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy  o pomocy społecznej, oraz art. 5 ust. 2 i  art. 6 ust. 2 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,, Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Rada Gminy  w drodze uchwały, określa warunki tej odpłatności .

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi pracowników Urzędu Wojewódzkiego, którzy  wskazali na konieczność podjęcia takiej uchwały. Podjęcie uchwały to wymóg ustawy zacytowanej na wstępie o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kryteria, które są określone w § 1 i § 2  tabeli wynikają z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z powyższym, proponuje się  przyjęcie uchwały w brzmieniu proponowanym w niniejszym projekcie.

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-05-28

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2013-05-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2013-05-28