Uchwała Nr 27.131.2017

Uchwała Nr 27.131.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 listopada 2017 r.

 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że sieć prowadzonych przez Gminę Czyże oddziałów przedszkolnych tworzą oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Czyżach, 17-207 Czyże 64.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-01