Uchwała Nr 27.133.2017

Uchwała Nr 27.133.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Gminy Czyże uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) metodę ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za gospodarowanie nimi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 13,00 zł od jednego mieszkańca.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł od jednego mieszkańca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 2.13.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 4238).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-01