Uchwała Nr 27.134.2017

Uchwała Nr 27.134.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-06

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-01