Uchwała Nr 28.136.2017

Uchwała Nr 28.136.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 grudnia 2017  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077)  Rada Gminy postanawia: 

§ 1.  Dokonać zmian w  planie dochodów i wydatków   - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych  na 2017 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem 7 697 631,50  zł w tym: 

1)   bieżące – 7 649 581,50 zł 

2)   majątkowe – 48 050,00 zł.

   2. Wydatki budżetowe ogółem 7 606 848,50 zł, w tym: 

1)  bieżące –  7 396 859,50 zł 

2)  majątkowe – 209 989,00 zł. 

   3. Nadwyżka budżetu w wysokości 90 783 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-27