Uchwała Nr 28.137.2017

Uchwała Nr 28.137.2017
Rady Gminy Czyże
z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyże na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 18.91.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020, zmieniona Uchwałą Nr 21.104.2017 z dnia 29 marca 2016 roku oraz Uchwałą Nr 23.116.2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-29