Uchwała Nr 28.138.2017

Uchwała Nr 28.138.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2018  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz.1875, zm. poz. 2232), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości  7 142 592 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości –    6 977 334 zł,

2) majątkowe w wysokości – 165 258 zł

- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości  7 440 376 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości –   6 707 183  zł,

2) majątkowe w wysokości – 733 193 zł

- szczegółowy plan wydatków określa  Załącznik Nr 2

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości    -  12 000 zł,

2)   celową w wysokości   -   18 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a)     zarządzanie kryzysowe   w kwocie – 18 000 zł,

 

§ 4

Limity wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 -  zgodnie
z załącznikiem nr 3 .

 

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 297 784 zł zostanie pokryty w całości  przychodami pochodzącymi z kredytu.

 

§6

Łączna kwota przychodów budżetu  507 784 zł,  oraz łączna kwota rozchodów budżetu  w wysokości  210 000 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 7

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 200 000  zł;

2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 297 784 zł;

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 152 216 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 10 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  wydatki w kwocie 10 200 zł na realizację  zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3.     Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł  i wydatki w kwocie 2 000 zł związane
z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4.     Ustala się dochody w kwocie 158 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

 

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem  nr 5.

§ 10

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr  1 i 2.

§ 11

 

 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych-  zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

 

1.   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     - w kwocie 200 000 zł;

b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 297 784 zł;

c)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 152 216 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 3.  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu   umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi
w ramach działu,

6. do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami
z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzenia nowych zadań,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady

 

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-28