Uchwała Nr 28.139.2017

Uchwała Nr 28.139.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: poz. 2232) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440; zm.: z 2016 r. poz. 1920, poz. 1948 i poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Czyże Nr 12.71.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 1994) dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. 1. Ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1) prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili”;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili”. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.-Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z póżn. zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt. 50 tej ustawy.

2. Stawki opłat w złotych za jeden dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia w pasie drogowym robót dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” wynoszą:

1) jezdni do 50 % szerokości - 0,05 zł;

2) jezdni od 50 % szerokości do całkowitego zajęcia – 0,08 zł;

3) poza jezdnią – 0,04 zł.

3. Stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili” za 1m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia wynoszą:

1) jezdni do 50 % szerokości - 0,05 zł;

2) jezdni od 50 % szerokości do całkowitego zajęcia – 0,08 zł;

3) poza jezdnią - 0.04 zł

4. Roczne stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury „ostatniej mili” niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej wynoszą:

1) w poprzek drogi – 5 zł;

2) wzdłuż drogi w jezdni – 1,50 zł;

3) wzdłuż drogi poza jezdnią – 0,50 zł.

5. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynieryjnym urządzenia infrastruktury „ostatniej mili” ustala się, roczną stawkę opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – w wysokości 5 zł.

6. Do postępowań w sprawie ustalania opłat za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w ust. 1-5, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki opłat w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-27