Uchwała Nr 28.140.2017

Uchwała Nr 28.140.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czyże na lata 2013-2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: poz. 2232) i art. 16b, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769; zm.: poz. 38 i poz. 1985) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Aktualizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czyże na lata 2013-2020”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-27