Uchwała Nr 28.142.2017

Uchwała Nr 28.142.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 grudnia 2017 r.

   w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: poz. 2232) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487; zm.: z 2015 r. poz. 1893, M. P. z 2017 r. poz. 181) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2. Ustala się liczbę 4 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 3. 1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży nie może być prowadzona w odległości mniejszej niż 40 m do granicy terenu:

1) przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych;

2) budynków i obiektów kultu religijnego z wyłączeniem krzyży i kapliczek przydrożnych.

2. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od drzwi wejściowych miejsc określonych w ust. 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w lokalu i jego obrębie, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 4. Tracą moc:

1. Uchwała Nr II/13/02 Rady Gminy w Czyże z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 86 poz. 2183).

2. Uchwała Nr II/14/02 Rady Gminy Czyże z dnia 4 grudnia 2002 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czyże miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 86 poz. 2184).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-27