UCHWAŁA NR 29.146.2018

Uchwała Nr 29.146.2018

Rady Gminy Czyże

z dnia  27 lutego 2018 r.

 w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) oraz art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15; zm.: poz. 1089; z 2018 r. poz. 4, poz. 130, poz. 138) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Czyże uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Czyże dokonuje się podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 20.95.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3210).

§ 5. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-02-28

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-02-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-02-28