Uchwała Nr 2.11.2014

Rady Gminy Czyże

29 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art.243 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 7 353 263  zł, z tego :

1) bieżące w wysokości – 5 703 903 zł,

2) majątkowe w wysokości – 1 649 360 zł

- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości  7 353 263 zł , z tego :

1) bieżące w wysokości – 5 162 435  zł,

2) majątkowe w wysokości – 2 190 828 zł

- szczegółowy plan wydatków określa  Załącznik Nr 2

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości    -  30 000 zł,
 2. celową w wysokości   -   16 000 zł,

z przeznaczeniem na:

 1. zarządzanie kryzysowe   w kwocie – 16 000 zł,

 

§ 4

Limity wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 -  zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  350 000 zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości  350 000 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 7

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 800 000  zł;
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie 350 000 zł.

 

§ 8

 

 1. Ustala się dochody w kwocie 20 475 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją:

a) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 21 000 zł,

b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000 zł

 1. Ustala się wydatki w kwocie 600 zł na realizacje zadań z zakresu programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.
 2. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 2 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
 3. Ustala się dochody w kwocie 114 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

 

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem  nr 6.

§ 10

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr  1 i 2.

§ 11

 

 Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 59 455  zł; wydatki – 59 455 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

 

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 1.  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     - w kwocie 800 000 zł;
 2. spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów   - w kwocie 350 000 zł.

 

 1. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
  i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

      b)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu   umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 1.  dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 2.  dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych,
 4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-29