Uchwała Nr 2.13.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) Rada Gminy Czyże uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) metodę ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za gospodarowanie nimi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 11,50 zł od jednego mieszkańca.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 6,50 zł od jednego mieszkańca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 26.133.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2361).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-29