Uchwała Nr 2.14.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593) Rada Gminy Czyże uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałych uiszcza się raz na kwartał, w terminie do dnia 15-go pierwszego miesiąca po upływie kwartału kalendarzowego, natomiast za IV kwartał w terminie do 15 grudnia.

§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Czyże lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czyże.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 21.100.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodaorowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3733).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-29