Uchwała Nr 2.16.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia  29 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 37.189.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

 „b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,”;

2. § 1 pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-29