Uchwała Nr III/21/2019

Uchwała Nr III/21/2019

Rady Gminy Czyże

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2018-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799; zm.: z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 1999 oraz z 2018 r. poz. 650, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722 i poz. 2161, M. P. z 2018 r. poz. 1013 i poz. 1038) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2018-2021 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała 36.185.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 22 września 2014 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2014-2017.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2019-01-24

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-01-24

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-01-24