Uchwała Nr 30.150.2018

Uchwała Nr 30.150.2018

Rady Gminy Czyże

z dnia  22 marca 2018  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz.1875, 2232; z 2018 poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62)  Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Zmniejszyć  plan dochodów   o 190 240,76  zł  i zwiększyć plan wydatków o 65 706,24  zł oraz  dokonać zmian w ich planie  - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku „Zadania i zakupy inwestycyjne na 2018 rok” – zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika „ Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem 6 978 919,24  zł w tym: 

1)   bieżące – 6 813 661,24 zł 

2)   majątkowe – 165 258,00 zł.

   2. Wydatki budżetowe ogółem 7 532 650,24 zł, w tym: 

1)  bieżące – 6 761 467,24 zł 

2)  majątkowe – 771 183,00 zł. 

   3. Deficyt budżetu w wysokości 553 731,00 zł zostanie sfinansowany  kredytem bankowym.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

      1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 553 731 zł

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów w kwocie 46 269 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1.     Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1). Sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł

2). Sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 553 731 zł

 3). Spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie
46 269 zł.

§ 7. 1 Ustala się dochody w kwocie 10 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  24 489,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 800,00  zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Objaśnienia przyjętych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-03-22

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-03-22

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-03-22