Uchwała Nr 30.151.2018

Uchwała Nr 30.151.2018
Rady Gminy Czyże
z dni a 22 marca 2018 roku

w sprawi e zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018 poz. 130) oraz art226, art227, art.228, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 poz. 62) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącą Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-03-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-03-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-03-26