Uchwała Nr 31.157.2013

Rady Gminy Czyże

z dnia 20 grudnia 2013 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2014

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art.243 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu w wysokości  7 657 693 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości – 5 556 490 zł,

2) majątkowe w wysokości – 2 101 203 zł

- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

 

§ 2

 

Wydatki budżetu w wysokości 7 942 122 zł , z tego :

1) bieżące w wysokości – 5 445 860  zł,

2) majątkowe w wysokości – 2 496 262 zł

- szczegółowy plan wydatków określa  Załącznik Nr 2

 

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości    -  40 000 zł,

2)    celową w wysokości   -   16 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a)    zarządzanie kryzysowe   w kwocie – 16 000 zł,

 

§ 4

 

Deficyt budżetu w wysokości 284 429 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 160 000 zł  i środkami wolnymi z lat ubiegłych w wysokości 124 429 zł.

 

§ 5

 

1)    Limity wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 -  zgodnie z załącznikiem nr 3 .

 

§ 6

 

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  624 429 zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości  340 000 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 7

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 800 000  zł;

2)    sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 160 000 zł

3)    spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie 340 000 zł.

 

§ 8

 

1.     Ustala się dochody w kwocie 21 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją:

a)    a) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 23 000 zł,

b)    b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł

1.     Ustala się wydatki w kwocie 300 zł na realizacje zadań z zakresu programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

2.     Ustala się dochody i wydatki w kwocie 2 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3.     Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

 

§ 9

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem  nr 5.

 

§ 10

 

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 11

 

 Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 59 970  zł; wydatki – 59 970 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 12

 

Upoważnia się Wójta do :

 

1.     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     - w kwocie 800 000 zł;

b)    sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 160 000 zł

c)     spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów   - w kwocie 340 000 zł.

 

1.     a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym  i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 b)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu   umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2.     dokonywania zmian w planie wydatków  ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3.     dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4.     przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych,

5.     przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6.     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 13

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady

 

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-12-23

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2013-12-23

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2013-12-23