Uchwała Nr 32.164.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509, poz. 1650), w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P z 2013 r., poz. 1024), Rada Gminy Czyże uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

§ 2. Traci moc uchwała Nr 15.71.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1456).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-01-31

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-01-31

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-01-31