Uchwała Nr 32.165.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509, poz. 1650), w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P z 2013 r., poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2.  W przypadku osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ustala się zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(M. P. z 2013 r., poz. 1024), zgodnie z tabelą:

Lp.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

1.

powyżej 150% do 200 %

50%

2.

powyżej 200%

100%

 

§ 2. Zwrot wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 29.149.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r.poz. 3795).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-01-31

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-01-31

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-01-31