Uchwała Nr 35.174.2018

Uchwała Nr 35.174.2018

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz.1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Czyże w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Czyże z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Czyże (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 291 z dnia 14 stycznia 2013r.) zmieniona uchwałą Nr 25.121.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Czyże (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3671).

§ 4. Uchwała ma zastosowanie od nowej kadencji Rady Gminy Czyże.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2018-09-28

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-09-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-09-28