Uchwała Nr 37.189.2014

 Rady Gminy Czyże

z dnia 31 października 2014 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się nastepujace stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Czyże:

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 od 1 m2  powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na  zbiorniki wodne - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -  0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem  - 10,80  od 1 m2,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 29.150.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2013 r., poz. 3796 z dnia 30 października 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-10-31

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-10-31

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-10-31