Uchwała Nr 4.20.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz.96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz.1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) - Rada Gminy postanawia:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/24/03 Rady Gminy Czyże z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czyżach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 17, poz. 463), wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 1/92”;
2) W § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury”;
3) W § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obsługę księgowo-finansową Ośrodka prowadzi Główny Księgowy Ośrodka”
4) W § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Ośrodka w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób upoważnionych przez Dyrektora, przy czym każdorazowo wymagany jest podpis Dyrektora lub Głównego Księgowego”;
5) W § 13 dodaje się:
- ust. 4. w brzmieniu:
„4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji, zatwierdzony przez Wójta Gminy Czyże”;
- ust. 5 w brzmieniu:
„5. Plan finansowy zawiera: plan usług, plan przychodów, plan kosztów oraz opracowany w miarę potrzeb plan remontów i konserwacji środków trwałych i plan inwestycji”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-02-02

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-02-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-02-02