Uchwała Nr 4.24. 2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330)  Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2.  Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku zamykajacego się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokosci 8 536,48 zł.

2) rachunku zysku i strat, sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2014 roku zamykającego  się stratą netto w wysokości 6 856,75 zł.

3) zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2014 roku.

4) opisowej informacji dodatkowej za rok 2014.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-03-30

Data modyfikacji: 2015-03-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-03-30