Uchwała Nr 4.25.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543; z 2014 r. poz. 659, poz. 1310) Rada Gminy Czyże postanawia:

§ 1. Ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3.

§ 2. 1.Ustalić stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20 % szerokości - 2,50 zł;

2) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 3,00 zł;

3) jezdni powyżej 50 % do 100 % szerokości - 4,00 zł.

  1. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny, traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

§ 3. 1. Ustalić roczną stawkę opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego w nim urządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2 w wysokości 22,00 zł.

2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych stosuje się stawkę w wysokości 30 % określonej w ust. 1.

§ 4. 1.Ustalić stawkę opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego w nim obiektu budowlanego o który mowa w § 1 pkt 3 za każdy dzień zajęcia w wysokości 1,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni reklamy w wysokości 2,50 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 11.51.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 11 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-03-27

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-03-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-03-27