Uchwała Nr 5.29.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491, poz. 1626) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Na przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce wybrać Zenaidę Gierasimiuk.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr  6.30.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-04-30

Data modyfikacji: 2015-04-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-04-30