Uchwała Nr 5.31.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 kwietnia 2015 r

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 16 poz. 250).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-04-30

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-04-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-04-30