Uchwała Nr 5.32.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, Rada Gminy postanawia:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-04-30

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-04-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-04-30