Uchwała Nr 7.34.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
             zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 30 ust. 6 i 6a, oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755; z 2010 r. Nr 131, poz. 885) Rada Gminy postanawia:
§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże, zmienionej uchwałą Nr XX/98/09 Rady Gminy Czyże 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 skreśla się wyrazy: „po zasięgnięciu opinii organizacji związkowej”;
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.”;
3) w § 10:
- skreśla się ust. 2, a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer 2,
- dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły ustala się uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.”
4) w § 13 ust. 3 skreśla się wyrazy: „biorąc pod uwagę stopień trudności realizowanych zajęć”;
5) w § 14 skreśla się ust. 3, 4 i 5;
6) po § 14 dodaje się § 141 w brzmieniu:
„Przyznawanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw następuje na podstawie zasad określonych w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy.”,
7) w § 15 ust. 4 pkt 2 skreśla się wyrazy: „po zaopiniowaniu przez zakładową organizację związkową”;
8) w § 15 ust. 5 skreśla się wyrazy: „i zakładową organizację związkową”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-04-28

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-04-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-04-28