Uchwała Nr 7.35.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 kwietnia 2011
             w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2011-2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173. poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902 oraz  Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2011 - 2016 w brzmieniu  stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-04-28

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-04-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-04-28