Uchwała Nr 7.36.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532,1117,1130,1190) Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 42 039 zł i wydatków o  120 039 zł  oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika „Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.  Zaktualizować załącznik „ Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem  7 397 819 zł, w tym: 

1) dochody bieżące – 6 224 658 zł 

2) dochody majątkowe – 1 173 161 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 677 819  zł, w tym: 

1) wydatki bieżące – 5 865 718 zł 

2) wydatki majątkowe –  1 812 101  zł. 

§ 6.  Deficyt budżetu gminy w wysokości 280 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady 

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-09-15

Data modyfikacji: 2015-09-15

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-09-15