Uchwała Nr 8.38.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 6 ust.2 pkt.4 i art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz.1493; Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1589; Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842) Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Czyże uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.
§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Czyże w drodze zarządzenia.
1. W skład Zespołu wchodzą osoby upoważnione przez instytucje i podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Czyże, a podmiotami, których przedstawiciele imiennie zostaną powołani w skład Zespołu.
3. Odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy, na uzasadniony wniosek:
1) podmiotu, którego członek zespołu reprezentuje,
2) przewodniczącego Zespołu lub innego członka zespołu.
4. Odwołanie członka zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Czyże o powołaniu Zespołu doręcza się osobom kierującym instytucjami, o których mowa w ust. 2.
§ 3. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 4. Ustala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:
1. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach.
2. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,
2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,
3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,
4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.
4. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.
5. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.
6. Posiedzenia Zespołu powinny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
7. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z art. 9c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań członkowie Zespołu składają Wójtowi Gminy oświadczenie następującej treści:„ Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem/am przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-05-25

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-05-25

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-05-25